LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Hoofdwegenstructuur westzijde Waalsprong


De Waalsprong is volop in ontwikkeling, er worden veel woningen bijgebouwd. Daarnaast is er landelijk en regionaal een groei van mobiliteit. Dit betekent dat het verkeer in Nijmegen-Noord toeneemt. Daarom is sinds het najaar van 2015 gekeken naar een aanpassing van de verkeersstructuur in de westflank van de Waalsprong. Er bleken aanpassingen nodig op de Griftdijk (Noord) om daar de verkeersintensiteit op een aanvaardbaar niveau te houden.  Na verschillende informatie- en discussieavonden met bewoners en betrokkenen heeft de gemeenteraad in de zomer van 2016 een plan aangenomen om het verkeer beter te reguleren. In onderstaande tekst leest u meer over de verkeersknip op de Griftdijk, die gecombineerd wordt met andere maatregelen.

 

Knip Griftdijk Noord Klik voor grotere afbeelding

Tijdens spitstijden is het dermate druk op de Griftdijk ter hoogte van Woonpark Oosterhout en Grote Boel dat het lastig is de weg over te steken. Bewoners geven aan dat zij met de auto tijdens de spits erg lang moeten wachten voordat zij de Griftdijk kunnen oprijden. Tevens vinden zij de verkeerssituatie vooral voor fietsers onveilig. Om de verkeersdruk van doorgaand verkeer op en rondom de Griftdijk te verminderen, is besloten om de Griftdijk Noord voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’.

 

Deze knip wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip kan waarschijnlijk medio 2018 worden ingesteld en is dan voorlopig (de komende jaren) van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van kentekencamera’s.

 

Ontheffing

Bewoners van het in het kaartje aangegeven gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen op kenteken. Een ontheffing kost € 10,- per jaar. Voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing is dat de auto op uw naam staat. Voor leaseauto’s kunt u een leaseverklaring overleggen. Over het aanvragen van een ontheffing wordt u ruim op tijd voor de invoering van de knip geïnformeerd.

  

Procedure

Voor het instellen van een verkeersknip is een verkeersbesluit nodig. Hierop is bezwaar gemaakt en dat wordt momenteel behandeld. Het besluit op bezwaar wordt begin november door de gemeente genomen. Lopende 2017 worden de (technische) voorbereidingen gedaan en naar verwachting is de knip in werking vanaf medio 2018.

Voordat de knip in werking gaat, vindt een proefperiode plaats waarin nog niet beboet wordt. Dat geeft wegbestuurders de gelegenheid om eraan te wennen en de proefperiode is een reminder voor bewoners die nog geen ontheffing hebben aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hebben. Het aanvragen van ontheffing vindt plaats via een webapplicatie. Alle gerechtigden in het gebied ontvangen op tijd de noodzakelijke informatie over het  aanvragen van deze ontheffing.

 

Vrachtwagenverbod Griftdijk

Het vrachtwagenverbod is vanaf 9 oktober 2017 van karcht op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting met de Italiëstraat. Dit is dezelfde locatie waar de knip komt, naar verwachting medio 2018. Het vrachtwagenverbod geldt voor beide richtingen.

 

Vrachtwagens kunnen wel alle woningen en bedrijven bereiken, maar mogen de ‘knip’ niet passeren. Vrachtwagenchauffeurs die hun bestemming op de Griftdijk of aangrenzende wijken hebben, moeten hierdoor vooraf bepalen of zij vanuit het zuiden of vanuit het noorden de Griftdijk oprijden. Doorgaand vrachtverkeer kan via de Prins Mauritssingel of  de Margaretha van Mechelenweg rijden. 

 

Het vrachtwagenverbod werd op verzoek van bewoners van de Griftdijk opgenomen in het raadsbesluit. Sinds de komst van de nieuwe brug De Oversteek ervaren zij meer overlast van geluid en trillingen van de vrachtwagens.

 

Rotonde Griftdijk - Terralaan

Er wordt een rotonde gerealiseerd op de Griftdijk, ter hoogte van de aansluiting met de Terralaan (busbaan)/Grote Boel. De rotonde is enerzijds gericht op de aansluiting van het zuidelijke deel van de wijk Grote Boel, maar bevordert ook het veilig oversteken van de Griftdijk voor fietsers en voetgangers. Het voornemen is om de rotonde re realiseren medio 2018. Momenteel loopt de procedure voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

 

Het tijdelijke verkeerscircuitje voor kinderen moet helaas wijken voor deze rotonde. Hier wordt een nieuwe locatie voor gezocht  in overleg tussen wijkraad en wijkbeheerder. De rotonde wordt zoveel mogelijk ingepast in de bestaande en nieuwe laanstructuur van de Griftdijk en Grote Boel.  Eind  2017 organiseert de gemeente voor direct omwonenden een bijeenkomst over het ontwerp van de rotonde.

 

Fietsoversteek Terracottastraat

Om het oversteken van de Griftdijk voor langzaam verkeer veiliger te maken, komt er een middenberm in de Griftdijk ter hoogte van de Terracottastraat, die het voor fietsers en voetgangers mogelijk maken om veiliger over te steken. De middenberm zal ook de snelheid van autoverkeer verminderen. De fietsoversteek wordt parallel aan werkzaamheden voor inrichting van de wijk Grote Boel gerealiseerd.

 

Fietsinbuigingen Griftdijk en diverse zijwegen

De inritconstructies (de drempels) van enkele zijstraten van de Griftdijk worden aangepast en de fietspaden worden iets opgeschoven richting de rijbaan. Hierdoor wordt het zicht op de naderende fietsers beter en is het voor auto’s eenvoudiger om de Griftdijk op te rijden. De beoogde locaties voor deze aanpassingen betreffen de kruisingen van de Griftdijk met de Wetsteenstraat, Terracottastraat en Claustrum. De precieze uitvoering en wanneer het gerealiseerd wordt is nog niet bekend; dit heeft te maken met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.

 

Busbaan Terralaan

Een van de maatregelen uit het raadsbesluit van 2016 is het afsluiten van de aansluiting van de Volsellastraat op de Griftdijk voor autoverkeer. Het autoverkeer uit de achtergelegen wijk gaat dan via een deel van de huidige busbaan (Terralaan) naar de nieuw aan te leggen rotonde.

 

Bij uitwerking is echter gebleken dat het openstellen van de busbaan voor personenauto’s nadelig is voor een aantal bewoners. Het vergt nadere studie voor een bestuurlijke afweging. De gemeente heeft de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging van deze maatregel daarom niet opgenomen in de bestemmingsplanwijziging voor de rotonde. De gemeente gaat hierover nog met de direct betrokkenen (Volsellastraat en omliggende straten) in gesprek.  

 

Meer informatie en vragen

U vindt meer informatie over het genomen verkeersmaatregelen uit 2016 via deze link. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marian Eikholt van de gemeente Nijmegen.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media