LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersstructuur Oostflank Waalsprong

 

De Waalsprong is volop in ontwikkeling, er worden veel woningen bij gebouwd. Daarnaast is er landelijk en regionaal een groei van mobiliteit. Dit betekent dat het verkeer in  Nijmegen-Noord toeneemt. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven reguleren, is een aanpassing in de verkeersstructuur nodig.  Voor de oostflank van de Waalsprong worden de mogelijkheden onderzocht voor een Dorpensingel om doorgaand verkeer om de wijk heen te leiden. 

 

Stand van zaken Dorpensingel
mei 2017

Naar aanleiding van een informatieavond kwamen bewoners van Ressen en Lent met een alternatief plan voor een Dorpensingel ‘light’, omdat er geen consensus werd bereikt over het oorspronkelijke plan voor de Dorpensingel. Het voorstel is de Dorpensingel uit te voeren met een lagere snelheid dan oorspronkelijk was voorzien en daarnaast op bestaande routes zoals de Vossenpelssestraat-Laauwikstraat de snelheid te verlagen.


september 2017
De gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard waren enthousiast over het plan en kwamen met een voorstel om nog eens goed te kijken naar een second best oplossing voor de Dorpensingel. Na de zomer van 2017 bleek dat de uitgangspunten van de raad van Lingewaard aanmerkelijk verschillen met die van de Nijmeegse raad. In Nijmegen wordt voorgesteld de Dorpensingel uit te voeren met een lagere snelheid dan oorspronkelijk was voorzien en daarnaast op bestaande routes zoals de Vossenpelssestraat - Laauwikstraat de snelheid te verlagen. De gemeenteraad van Lingewaard wil de Dorpensingel met de oorspronkelijk voorgestelde snelheid  van 80 kilometer handhaven en daarnaast het verkeer verspreiden over de Ressensestraat, Vossenpelsseroute, inclusief de Bemmelsedijk. Ook wordt voorgesteld een nieuwe verbinding door het plangebied Vossenpels Noord te onderzoeken door de route via Pelseland geschikt te maken voor autoverkeer. Daarbij zou de snelheid op de Vossenpelssestraat – Laauwikstraat 50 kilometer per uur blijven. Dit is strijdig met het Nijmeegse voornemen om (al op korte termijn) de snelheid op deze route te verlagen naar 30 kilometer per uur.

 

Oktober 2017

Op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat bij De Stelt en Plantjevlag werden rond eind oktober 2017 tijdelijke,  busvriendelijke  drempels geplaatst. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners alvast beperken, omdat  er nog geen definitieve oplossing is voor het doorgaand verkeer.   


De gemeenteraden kwamen bij elkaar om te overleggen. Daaruit kwamen verschillende varianten van de Dorpensingel. Het effect van de verschillende varianten is door een verkeersdeskundige van de gemeente Nijmegen (opnieuw) gemeten. De resultaten hiervan zijn aan de raad van Nijmegen gepresenteerd tijdens de Politieke Avond op woensdag 1 november 2017. U kunt de presentatie hier bekijken:

 

- Presentatie technische toelichting varianten Dorpensingel, inclusief filmpje Verkeersverkenning Dorpensingel.

 

November 2017
Tijdens de Politieke Avond van woensdag 15 november 2017 heeft de meerderheid van de Nijmeegse raad ingestemd met de aanleg van de Dorpensingel-Oost met o.a. verkeersremmende maatregelen op de Vossenpelssestraat. Ook de raad van Lingewaard stemde hiermee in. De wethouders van beide gemeenten gaan (opnieuw) een voorstel indienen bij de Provincie voor financiering van de Dorpensingel. De plannen kunnen alleen uitgevoerd worden met ondersteuning van de Provincie. 

 

Alternatieven Dorpensingel

Omdat de plannen voor de Dorpensingel nog niet rond zijn, blijft de gemeente Nijmegen alternatieve maatregelen onderzoeken. De mogelijkheid  van een knip in de Vossenpelssestraat op Nijmeegs grondgebied wordt verkend. Daarnaast is een definitieve inrichting van de Vossenpelssestraat als 30 km-zone een mogelijkheid. Uitvoering van deze plannen zou dan gelijktijdig kunnen plaatsvinden met rioleringswerkzaamheden, naar verwachting vanaf 2018.

 

Februari 2018

Gemeenten Nijmegen en Lingewaard onderzoeken de Dorpensingel ‘light’, een variant uit de motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit" van 15 november 2017. Beide gemeenten hebben op 20 februari 2018 een nieuw voorstel met de kostenverdeling ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen, is een gebiedsvisie met de provincie besproken en op 13 maart toegevoegd aan de aanvraag. De gemeente Nijmegen blijft, zo lang er geen consensus bereikt wordt over de Dorpensingel, ook alternatieve maatregelen onderzoeken.

 

Zomer 2018

In de zomer van 2018 ging de provincie Gelderland akkoord met de cofinanciering en was de laatste hindernis voor de uitvoering van de Dorpensingel weggehaald. Voordat met de plannen begonnen kon worden moesten verschillende voorbereidingen getroffen worden, zoals het formele subsidieverzoek, de tracéverkenning en deelonderzoeken en de samenwerkingsovereenkomst tussen de beide gemeenten.

 

Voorjaar 2019

Presentatie globale plannen aan belanghebbenden.

    

(achtergrondinformatie)

Raadsbesluit 2011 
In 2011 besloot de gemeenteraad een Dorpensingel-Oost te realiseren om doorgaand verkeer om de wijk heen te leiden. Met als voorwaarde dat de financiering nog rond moest komen en dat er akkoord moest zijn met de gemeente Lingewaard. Na verkenningen met de gemeente Lingewaard en de Provincie, werd in mei 2017 de conclusie getrokken dat aanleg van deze Dorpensingel niet haalbaar is. Er was geen draagvlak bij de gemeente Lingewaard voor aanleg van de Dorpensingel en er was een financieringstekort.

 

Meer informatie

Meer over de ontwikkelingen rond de Dorpensingel leest u via onderstaande links.

Op de hoogte blijven

Via deze pagina en de nieuwsbrief van de Waalsprong houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen over dit onderwerp mailt u naar redactie@waalsprong.nl.

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media