LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Woningbouw in de Waalsprong met oog voor de natuur

De gemeente Nijmegen heeft een plan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen voor de  nieuwe woonwijken in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving. De gemeente gaat natuurorganisaties en bewoners vragen om  mee te helpen bij de uitvoering van het plan.

 

mussenBeschermde diersoorten

Dit zogenaamde Soortenmanagementplan van Nijmegen (SMP-N) streeft naar een duurzame instandhouding van in de Waalsprong voorkomende beschermde diersoorten. In het SMP-N zijn dat: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Met tellingen gaat de gemeente de ontwikkeling van de diersoorten bijhouden.

 

Landschappelijke zone

De gemeente richt de gevarieerde groengebieden rondom de woonwijken zo in dat de beschermde diersoorten zich er thuis voelen. Ook de niet beschermde soorten profiteren hiervan. De inrichting van deze groengebieden krijgt elementen uit het oorspronkelijke landschap: het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van vóór de komst van de kassen rond 1960, onder andere met boomgaarden en knotwilgen. Deze zone heeft een ecologische verbinding met omringende groene gebieden.

 

Natuurinclusief bouwen

Wereldwijd en ook in Nederland neemt de natuurlijke rijkdom af. Onder andere door uitbreiding van de steden ten koste van het groen. Ook is er in nieuwbouw vaak weinig schuilplek meer voor dieren. Het is echter goed mogelijk om nieuwe stadsdelen zó te bouwen dat flora en fauna er een plek krijgen. Het is vooral een kwestie van de natuur meenemen in de plannen: ‘natuurinclusief bouwen’.

 

Voor alle nieuw te ontwikkelen gebieden in de Waalsprong krijgt vanaf 2020 elke woning met een tuin gemiddeld drie voorzieningen voor gierzwaluwen en drie voor huismussen. Per acht woningen komt een voorziening voor vleermuizen. Ook hoogbouw krijgt voorzieningen. De precieze aantallen hangen nog af van de ecologische mogelijkheden van de plek. Vaak kunnen loze ruimten van gebouwen gebruikt worden voor nestvoorzieningen, zoals onder de dakgoot en ingemetseld in de spouw.

 

Toolbox
Sinds het voorjaar van 2020 ligt een  toolbox klaar, waarmee iedere bouwer in de Waalsprong kan bepalen, hoe natuurinclusief bouwen toegepast moet worden. Met behulp van de toolbox en het vijf-stappen-plan wordt precies duidelijk welke voorzieningen zij moeten aanbrengen voor de huismus, de gierzwaluw en de dwergvleermuis. Zo wordt er in de Waalsprong niet alleen gewerkt aan wonen voor mensen, maar ook voor aantrekkelijk wonen voor (beschermde) dieren.

 

Participatie

De rol van de bewoners en natuurorganisaties is van belang bij het vergroten van de natuurlijke rijkdom in de Waalsprong. Daarom zoekt de gemeente contact met natuurorganisaties om met hen te praten over hun eventuele rol bij het tellen van de diersoorten, beheer en educatie. Via de bestaande gemeentelijke initiatieven zoals Operatie Steenbreek worden bewoners gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen en ook geschikt te maken voor de dieren die bij hun huis voorkomen.

 

Lees hier wat u zelf kunt doen om bij te dragen aan een groene, diervriendelijke woonomgeving!

 

Pilot

Het Soortenmanagementplan van Nijmegen voor de Waalsprong is ontwikkeld in een pilot van de provincie Gelderland, waar drie andere Gelderse gemeenten in participeren. Een SMP heeft als voordeel, dat de gebiedsbrede aanpak een grotere overlevingskans van beschermde dieren oplevert. Bovendien is het efficiënter in planvorming, vergunning, handhaving en monitoring.

 

Links en achtergrondinformatie

Meer weten hoe de gemeente te werk gaat voor stadsnatuur in de Waalsprong? Of professioneel geïnteresseerd of betrokken? Op deze pagina vindt u links en downloads van de formele stukken en achtergrondinformatie van het Soortenmanagementplan. 

Of bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over het SMP in het algemeen. 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media