LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Dijkzone: bestemmingsplanprocedure gestart

Donderdag 7 Februari 2019 | reacties 0
stedenbouwkundig-plan-dijkzone

In de komende jaren zal de ontwikkeling van woningbouw in de Waalsprong voor een groot deel plaatsvinden in de omgeving van Hof van Holland en Woenderskamp. Er is nu ook een start gemaakt met de ontwikkeling van de Dijkzone, die verdeeld ligt over deze woonbuurten. Het gebied ligt tussen de nieuwe watersingel en de Oosterhoutsedijk. Het college van B&W heeft eind januari de twee bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied vrijgegeven voor inspraak.

 

Stedenbouwkundige opzet

Voor de Dijkzone is een stedenbouwkundige opzet gemaakt met daarin aantal elementen die kenmerkend zijn voor het plan:

  • Zo is de wens om bebouwing in de Dijkzone te realiseren in een landschappelijke omgeving. Het wordt een bijzonder woongebied met een combinatie van gestapelde bouw (op ‘hillen/terpen’) en grondgebonden woningen ( in ‘zwermen’). In totaal worden in de dijkzone circa 650 woningen gerealiseerd. In het plan zijn ook kavels voor zelfbouw opgenomen.
  • Een groot aantal woningen wordt gebouwd op een verbrede, bebouwbare dijk. De dijk wordt hiervoor in overleg met het waterschap geschikt gemaakt, ook mede in het kader van geplande dijkverbetering Wolferen-Sprok.
  • De ontsluiting van het nieuwe woongebied gaat via Hof van Holland en Woenderskamp, niet via de Oosterhoutsedijk. De ontsluiting van het bestaande buurtschap blijft via de dijk lopen.
  • In het plan wordt rekening gehouden met de historische schootsvelden van het voormalige fort (de laatste kanonnen waren gericht op de spoorbrug). Binnen dit schootsveld komt geen bebouwing. Verder worden de bestaande historische structuren en watergangen zoveel mogelijk in stand gehouden en waar mogelijk versterkt.

Bestemmingsplan

Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een globaal bestemmingsplan. Hierin zijn wel vlakken aangegeven waarbinnen gebouwd mag worden en zijn bouwhoogtes opgenomen, maar nog niet de precieze ligging van gebouwen en wegen. Door de bestemmingsplannen globaal te houden, wordt het mogelijk het gebied zo optimaal mogelijk in te richten.

 

Het gebied voor het bestemmingsplan Dijkzone is opgeknipt in twee delen, gelegen aan weerzijden van het Fort Beneden Lent. Het buurtschap en het fort (eigendom van Staatsbosbeheer) zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan, omdat nog niet bekend is welke invulling het fort precies gaat krijgen.

 

Beeldkwaliteitsplan

Naast het bestemmingsplan is ook het beeldkwaliteitsplan voor de Dijkzone uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied. In dit plan staat in tekst en beeld beschreven welke sferen en bijbehorende architectuur en openbare ruimte hier in gedachten hebben. Het beeldkwaliteitsplan geeft inspiratie aan ontwikkelaars en architecten, en wordt gebruikt als toetsingsinstrument voor welstand.

 

Tervisielegging

Het besluit tot tervisielegging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het elektronische gemeenteblad. Beide plannen en het beeldkwaliteitsplan liggen gedurende zes weken (vanaf 7 februari t/m 20 maart 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen en bij het Wooninformatiecentrum Waalsprong (gevestigd in het Thermion, Thermionpark 7 te Lent) en zijn digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder bestemmingsplannen:

  • "Nijmegen Dijkzone - Hof van Holland"
  • "Nijmegen Dijkzone - Woenderskamp"
  • "Beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone"

In de bekendmaking wordt ook gewezen op de mogelijkheid voor een ieder om binnen 6 weken tegen de ontwerpbestemmingsplannen een (digitale) zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Verwachting is dat de bestemminsplannen medio juni van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

 

Meer informatie

Voor vragen over de ontwikkeling in de Waalsprong in het algemeen en deze plannen in het bijzonder kunt u terecht in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, gevestigd in het Thermion, Thermionpark 7, in Lent.

 

Ligging Dijkzone

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media