LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Bestemmingsplanwijziging Vossenpels-Oost

Donderdag 9 Mei 2019 | reacties 0
mwf5793stroomtiny

De gemeente Nijmegen heeft voor de locatie Vitens en omgeving, gelegen aan de Vossenpelssestraat, een gebiedsvisie opgesteld. Binnen deze visie is horecavoorziening Stroom gerealiseerd, passend binnen het huidige bestemmingsplan.

 

Voor de nieuwe plannen binnen de gebiedsvisie is een bestemmingplanwijziging nodig. Binnen het plan valt het verbeteren van de groene ruimtelijke kwaliteit voor de omgeving van het voormalige Vitensgebouw. Daarnaast worden in het plan vier nieuwe bouwkavels gerealiseerd. Maximaal drie kavels liggen direct aan de noordzijde van het Vitensgebouw. De vierde kavel ligt tussen de bestaande woningen van de Vossenpelssestraat 22-28. De rest van het gebied krijgt een natuurbestemming, waarbij ook de huidige natuurspeeltuin een plek krijgt. Dit bestemmingsplan wordt binnenkort in procedure gebracht.

 

Hoe verloopt de procedure van het bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt geregeld welke ruimte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld wonen, verkeer, groen en werken. Voordat het bestemmingsplan rechtsgeldig is, moet een procedure worden doorlopen die is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Deze procedure houdt in dat je formeel kunt reageren (je zienswijzen kunt geven) op het ontwerpbestemmingsplan op het moment dat het  ter inzage ligt. Daarna kan je, als je belanghebbende bent, tegen de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State.

 

Waar kunt u informatie krijgen over dit plan?

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website. Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 te Lent.

 

Hoe is de verdere planning?

Gedurende de hierboven vermelde periode kan je je zienswijzen over het bestemmingsplan kenbaar maken. De zienswijze kan je indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Daarna worden de ingekomen zienswijzen verwerkt, waarna het bestemmingsplan via het college van burgemeester & wethouders ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Diegenen die zienswijzen hebben ingediend worden in die tijd de gelegenheid gesteld de zienswijzen mondeling toe te lichten in de burgerronde bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan.

 

Heb je vragen over het bestemmingsplan? Neem dan telefonisch contact op met dhr. Jansen van de gemeente Nijmegen op telefoonnummer: 024 329 2720.

 

oost vitens

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media