LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vossenpels Noord: de voor-elk-wat-wils-buurt

 

Met de geplande ontwikkeling van Vossenpels Noord krijgt de Waalsprong er een, gevarieerde wijk bij met veel aandacht voor groen, waarin oud en nieuw op elkaar afgestemd worden en diversiteit en kwaliteit het koop- en huuraanbod bepalen. Idee is om in 2021 te starten met de bouw van in totaal uiteindelijk maximaal 650 woningen.

 

Vossenpels Noord is een bijzondere plek. Zo grenst het voormalige tuindersgebied aan Park Lingezegen, landschapszone De Waaijer, Vossenpels Zuid (Plant Je Vlag) en ligt het nabij het Rivierpark; stuk voor stuk karakteristieke locaties die staan voor dynamiek en de nodige afwisseling. Bovendien is Vossenpels Noord in tegenstelling tot de meeste andere ontwikkelde en nog te ontwikkelen locaties in de Waalsprong allesbehalve leeg als de aannemer start met het bouwrijp maken van de grond. Het gebied is al decennialang bewoond. Ook staan er bedrijven en bevindt zich in het hart van het plangebied een sportpark..

 

Buurtschappen

Vossenpels Noord is naast een bijzondere plek ook een omgeving met een verleden. En dat verleden vormt de basis voor de opzet van de nieuwe wijk. Wie nu door het gebied loopt of fietst, stuit op vrijstaande woningen of kleine plukjes huizen. Die link met de rijke cultuurhistorie en ruimtelijke structuur blijft bestaan, via versterking van de huidige en de komst van nieuwe buurtschappen.

Zo komen er in het gebied, naast projectmatige woningbouw, in de zone langs de Vossenpelsestraat en in de bestaande buurtschappen ’t Zand en Vossenpels kavels voor particulieren. Grondgebonden woningen die qua sfeer, uitstraling en beleving zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing. In de nieuwe buurtschappen  worden verschillende mogelijkheden verkend van een traditionele verkaveling, zelfbouw of  collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zodat een gevarieerd woongebied ontstaat.   

 

Kopen en huren

Naar verwachting biedt Vossenpels Noord uiteindelijk plaats aan maximaal 650 nieuwe, hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Naar verwachting bestaat ongeveer een derde van het totale woonprogramma  uit vrije kavels waar particulieren woningen kunnen realiseren. . We voorzien de bouw van 50 sociale huurwoningen en circa 60 middeldure huurwoningen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om ook goedkope koopwoningen te realiseren.. Daarmee voorziet het in de ambitie om een gedifferentieerd woongebied te zijn waar woningen in alle prijssegmenten en dus mensen uit alle lagen van de bevolking een plekje krijgen. Ook mensen met een zorgbehoefte kunnen hier een plek in krijgen..Net als in andere delen van de Waalsprong staat duurzaam bouwen centraal in de Vossenpels. Woningen zijn aangesloten op het warmtenet.
Van sociale huur tot collectief particulier opdrachtgeverschap: Vossenpels Noord is een gebied met voor elk wat wils. Waarbij de aanwezige groenstructuur het cement is, de samenbindende factor. Hier wonen is goed voor mensen én natuur.

 

Groen en gezond

Waar buurtschappen kenmerkend zijn voor Vossenpels Noord, is de aanwezigheid van groen dat misschien nog wel meer. Idee is om in de nieuwe wijk een t groen raamwerk aan te leggen; een singelstructuur waarbinnen verschillende woongebiedjes liggen en die oud en nieuw letterlijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. Binnen de singelstructuur is ook ruimte voor verschillende watervoorzieningen (wadi’s) en groenvoorzieningen, zoals wandel- en fietspaden, speelplekken, hagen en houtwallen en parkeren.. Het aanwezige groen is bovendien ook nog eens gunstig voor het klimaat, omdat het bijdraagt aan een betere afwatering en minder hittestress. Verder schept het groene karakter van het gebied talloze mogelijkheden voor ontmoeting en zorgt het voor een prettige sfeer. En niet onbelangrijk: het nodigt uit tot beweging. Daarmee is Vossenpels Noord ook een gezonde wijk.

 

Goede verbindingen

Vossenpels Noord is een echte woonbuurt en dat zie je letterlijk op verschillende manieren terug. Door het hoge woonbuurt-gehalte is de maximum snelheid in Vossenpels Noord 30 kilometer per uur. In het verlengde van deze veilige langzaam verkeerroutes van en naar voorzieningen in de aangrenzende wijken blijven de huidige fietsverbindingen van en naar onder meer Smitjesland en Pelserland gehandhaafd. Ook de groene gebieden in de directe omgeving, zoals de Waaijer, de uiterwaarden, het Rivierpark en Park Lingezegen zijn uitstekend per fiets of te voet bereikbaar.

 

Fietsstraten: auto te gast

Duidelijk is: in Vossenpels Noord krijgen fietsers en voetgangers voorrang. In- en uitgaand autoverkeer rijdt zoveel mogelijk via wegen die daarvoor nu al zijn ingericht en hebben bewezen eventueel extra verkeer aan te kunnen, zoals de westelijk gelegen Vrouwe Udasingel. Dit betekent ook dat de bestaande autoroute Vossenpelsestraat-Laauwikstraat zoveel mogelijk wordt ontzien. In het ontwikkelplan zijn geen nieuwe doorgaande wegen vanuit het huidige Lent richting dit deel van Vossenpels Noord opgenomen.   

 

Planning 

Het duurt nog even voordat de woningen in Vossenpels Noord gerealiseerd worden. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan en stedenbouwkundige plannen worden verder uitgewerkt. De ambitie is dat de woningbouw in 2021 en 2022 gefaseerd in verkoop gaat. Lees hier hoe de plannen voor Vossenpels-Noord tot stand zijn gekomen in overleg met bewoners, omwonenden en organisaties. 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media