LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Veur Lent en Hoge Bongerd

 

Het Stadseiland is het laatste deel van de Waalsprong waarvoor de planontwikkeling start. In de Hoge Bongerd (ten noorden van de Spiegelwaal) en op een deel van Veur Lent komen naar verwachting minimaal 350 woningen en andere functies. Hoge Bongerd en Veur Lent vormen samen de planontwikkeling die de naam Stadseiland als werktitel heeft gekregen. 

 

De opgave voorziet in minimaal 350 woningen; verdeeld over de Hoge Bongerd en Veur Lent. Een groot deel van Veur Lent zal onbebouwd blijven; van de 58 hectare die het eiland (incl Ossenwaard) groot is, gaat deze ontwikkeling over de invulling van circa 3,5 hectare nabij de bestaande bebouwing. Zie ook onderstaande kaart. 

 

Ruimte voor de Waal
De Spiegelwaal en Veur Lent zijn ingericht om te zorgen dat de Waal meer ruimte krijgt en de kans op overstromingen afneemt. Door de ingreep is een bijzonder gebied ontstaan met ruimte voor wonen, natuur en recreatie.  Bij de ontwikkeling van de plannen is afgesproken dat op een deel van het eiland Veur Lent woningen komen. Hiervoor is het deel rondom de bestaande woningen opgehoogd, zodat de bewoners bij hoogwater droge voeten houden. De rest van het eiland, zoals de Ossenwaard, blijft onbebouwd. Ook de Hoge Bongerd, het gebied ten noorden van de kade, is aangewezen als woningbouwlocatie.  

 

Enquête
Het gebied rondom de Spiegelwaal is sinds de oplevering in 2016 uitgegroeid tot een populaire plek. Door de centrale ligging tussen stadscentrum en Waalsprong is het een plek waar veel mensen naartoe komen om te wandelen, te sporten of te recreëren. Daarom wil de gemeente graag weten welke wensen en ideeën er in de stad leven voor deze bijzondere locatie. Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van het gebied? Hoe kan de toekomstige bebouwing het beste worden verdeeld over het gebied? Zijn er nog nieuwe functies te bedenken? Daarom is in september 2020 een enquête gehouden. De uitkomsten van de enquête worden ter inspiratie meegegeven aan de marktpartijen, samen met de gemeentelijke eisen en wensen.

 

Input en uitwerking

Bij dit ontwikkelproces wordt dus actief de dialoog met de omgeving aangegaan. Ook voorgaande input, zoals uitkomsten uit eerder gehouden workshop in 2014 en de enquête die in september 2020 is gehouden vormen straks uitgangspunten voor de planvorming en worden meegegeven in de aanbestedingsprocedure. 

 

Planning 
De gemeente is eind 2020 op zoek gegaan naar een ontwikkelaar voor het gebied. De partij met het beste voorstel mag het plan gaan ontwikkelen. Naar verwachting wordt er in de tweede helft van 2021 een partij gekozen die z'n visie gaat uitwerken tot een concreet plan voor dit bijzondere gebied. Er wordt naar gestreefd om in de loop van 2022 het bestemmingsplan in procedure te brengen, en in 2023 te starten met realisatie. 

 

Luchtfoto: Aeropicture, 2016

Kaart: gemeente Nijmegen

 

stadseiland

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media