LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Planning

 

Bestemmingplannen en beeldkwaliteitsplannen

Om de gebieden te kunnen bebouwen en te mogen ontwikkelen is een juridische basis nodig. Dit gebeurt door middel van bestemmingsplannen; voor het gebied zijn verschillende bestemmingsplannen opgesteld. Tevens is onderzocht of de ontwikkeling past binnen de destijds opgesteld Milieu Effect Rapportage (MER). Het was daarom van belang of de milieueffecten passen binnen de bandbreedte van de milieueffecten die in de MER van 2003 is onderzocht. Uit de actualisatietoets die is uitgevoerd blijkt dat de huidige plannen op vrijwel alle aspecten binnen het MER van 2003 passen. Er is nader onderzoek gedaan op de aspecten natuur, cultuurhistorie en archeologie. Dit was voornamelijk noodzakelijk vanwege wijziging van de wetgeving (o.a. stikstofdepositie) en nieuwe informatie over cultuurhistorie en archeologie.

 

De aanvulling op de MER en de bestemmingsplannen voor Hof van Holland centrum, Koudenhoek en Woenderskamp hebben de procedure doorlopen en de bestemmingplannen voor deze gebieden zijn onherroepelijk. Dat betekent dat er inmiddels gestart is met de bouwactiviteiten.

 

De eerste plannen voor de Dijkzone zijn in 2019 gepubliceerd. De twee bestemmingsplannen liggen tot 20 maart 2019 ter inzage.

 

Planning

Hof van Holland, Woenderskamp en Koudenhoek zullen vanaf 2019 gefaseerd worden ontwikkeld. In 2018 is gestart met het bouw- en woonrijp maken van Woenderskamp en (delen van) Hof van Holland. De bouw van de eerste woningen zal starten vanaf 2019.

 

Vanaf 2018 is ook een start gemaakt met de voorbereidingen op het winkelcentrum, waarbij gefaseerd de eerste winkels gerealiseerd worden in combinatie met woningen. Het winkelaanbod moet in de toekomst kunnen meegroeien met de wijk. Naar verwachting zal het winkelcentrum in 2021 in gebruik worden genomen.

 

In Koudenhoek wordt in 2019 begonnen met de bouw van VMBO locatie van het Citadel College. De bouw van de woningen volgt later.

 

citadel boven

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media