LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Planning

 

Bestemmingplannen en beeldkwaliteitsplannen

Om de gebieden te kunnen bebouwen en te mogen ontwikkelen is een juridische basis nodig. Dit gebeurt door middel van bestemmingsplannen; voor het gebied zijn verschillende bestemmingsplannen opgesteld. Tevens is onderzocht of de ontwikkeling past binnen de destijds opgesteld Milieu Effect Rapportage (MER). Het was daarom van belang of de milieueffecten passen binnen de bandbreedte van de milieueffecten die in de MER van 2003 is onderzocht. Uit de actualisatietoets die is uitgevoerd blijkt dat de huidige plannen op vrijwel alle aspecten binnen het MER van 2003 passen. Er is nader onderzoek gedaan op de aspecten natuur, cultuurhistorie en archeologie. Dit was voornamelijk noodzakelijk vanwege wijziging van de wetgeving (o.a. stikstofdepositie) en nieuwe informatie over cultuurhistorie en archeologie.

 

De aanvulling op de MER en de bestemmingsplannen voor Hof van Holland centrum, Koudenhoek en Woenderskamp hebben de procedure doorlopen en de bestemmingplannen voor deze gebieden zijn onherroepelijk. Dat betekent dat er gestart kan worden met de bouwactiviteiten. Zo zal binnenkort gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied. Ook werken ontwikkelaars intussen verder aan de woningbouwplannen, zodat omgevingsvergunningen (voorheen: bouwvergunning) kunnen worden aangevraagd.  Het bestemmingsplan voor de dijkzone zal naar verwachting in 2018 in procedure gaan.

 

Planning

Hof van Holland, Woenderskamp en Koudenhoek zullen vanaf 2019 gefaseerd worden ontwikkeld. Op korte termijn wordt gestart met de ontwikkeling van delen van Hof van Holland (het hart) en Woenderskamp. Koudenhoek volgt later.

 

In 2018 wordt gestart met het bouw- en woonrijp maken van deze twee gebieden. De bouw van de eerste woningen zal starten vanaf 2019.

 

Vanaf 2018 wordt ook een start gemaakt met de voorbereidingen op het winkelcentrum, waarbij gefaseerd de eerste winkels gerealiseerd worden in combinatie met woningen. Het winkelaanbod moet in de toekomst kunnen meegroeien met de wijk.

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media