LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersstructuur Oostflank Waalsprong

In het kader van de hoofdinfrastructuur voor de Waalsprong is in 2003 besloten om een Dorpensingel-Oost te realiseren. Na diverse verkenningen met de gemeente Lingewaard en de Provincie werd in mei 2017 de conclusie getrokken dat aanleg van deze Dorpensingel niet haalbaar bleek. Er was geen draagvlak bij de gemeente Lingewaard voor aanleg van de Dorpensingel, en er was een financieringstekort. Naar aanleiding van een informatieavond in mei 2017 kwamen bewoners van Ressen en Lent met een alternatief plan voor een Dorpensingel ‘light’. Onderstaand leest u meer over de stand van zaken hiervan en over aanpalende maatregelen in de oostflank van Lent.

 

In juli van dit jaar waren de gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard enthousiast over het nieuwe plan voor een Dorpensingel ‘light’, dat door bewoners uit Lent en Ressen was ingebracht. Door middel van een motie werd voorgesteld te onderzoeken of een “second-best”-oplossing voor de Dorpensingel haalbaar is. Het voorstel van bewoners is de Dorpensingel uit te voeren met een lagere snelheid dan oorspronkelijk was voorzien en daarnaast op bestaande routes zoals de Vossenpelssestraat-Laauwikstraat de snelheid te verlagen.

 

Uitwerking en afstemming
In de afgelopen maanden is het idee verder uitgewerkt door de gemeente Nijmegen. Daarbij is ook een plan uitgewerkt voor (tijdelijke) verkeersremmende maatregelen in de Vossenpelssestraat en de Laauwikstraat. In de overleggen die daarover plaats hebben gevonden met de gemeente Lingewaard is gebleken dat hierover nog verschil van inzicht bestaat. De in de raad van Lingewaard aangenomen motie over de Dorpensingel wijkt wezenlijk af van de richting waarin de in onze raad vastgestelde motie gaat.

 

De Lingewaardse motie leunt op het document “Doorbreek de impasse”. Daarin wordt voor de Dorpensingel de oorspronkelijk voorgestelde snelheid (80 km/uur) gehandhaafd en wordt daarnaast het verkeer gespreid over de Ressensestraat, Vossenpelsseroute, incl. de Bemmelsedijk. Ook wordt voorgesteld een nieuwe verbinding door het plangebied Vossenpels-Noord te realiseren door de route via Pelseland geschikt te maken voor autoverkeer. Daarbij zou de snelheid op de Vossenpelssestraat – Laauwikstraat 50 km/uur blijven. Dit is strijdig met het voornemen van de gemeente Nijmegen om (al op korte termijn) de snelheid op deze route te verlagen naar 30 km/uur.

 

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen met de gemeente Lingewaard. Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 

Werkzaamheden verlengde Turennesingel
Op korte termijn worden werkzaamheden opgestart voor definitieve inrichting van de verlengde Turennesingel; zo wordt definitief asfalt en belijning aangebracht en worden parkeerplaatsen aangelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 27 september en zijn medio oktober afgerond. Voorafgaand daaraan wordt vanaf deze week ook het kruispunt Turennesingel / Parmasingel aangepast. Bewoners van De Stelt-Noord worden over de praktische zaken hiervan apart op de hoogte gebracht.

 

Ondanks het feit dat er nog geen overeenstemming is over de (tijdelijke) maatregelen op de Vossenpelssestraat / Laauwikstraat, wordt dit nieuwe deel van de Turennesingel na afronding van de werkzaamheden opengesteld voor verkeer. De tijdelijke weg richting Bemmel wordt afgesloten, zodat voorbereidingen gestart kunnen worden voor woningbouw en dijkaanpassingen in De Stelt-Zuid.

 

Achtergrondinformatie
In het voorjaar 2017 zijn door de gemeente Nijmegen wensen geuit om verkeersdruk in de oostflank van Lent beheersbaar te houden. Daarvoor wil de gemeente  op korte termijn snelheidsremmende maatregelen treffen op de route Laauwikstraat (het deel ten oosten van de Turennesingel) en Vossenpelssestraat (tot aan Bekkersland). Ook wordt de mogelijkheid  van een knip in de Vossenpelssestraat op Nijmeegs grondgebied verkend. Naar aanleiding daarvan werden/worden de volgende zaken uitgewerkt:

 

  • B&W van Nijmegen zochten nogmaals contact met de gemeente Lingewaard voor bestuurlijk overleg over dit onderwerp.
  • Het onderwerp werd besproken tijdens de Politieke Avond op 28 juni (kijk op https://nijmegen.raadsinformatie.nl/ voor agenda en stukken).
  • Er wordt een plan uitgewerkt om op korte termijn tijdelijke verkeersremmende maatregelen (30 km-gebied) te treffen in de Laauwikstraat (het deel ten oosten van de Turennesingel, en op de Vossenpelssestraat (tot aan Bekkersland).
  • Daarnaast wordt gewerkt aan een definitieve inrichting van de Vossenpelssestraat als 30 km-zone. Uitvoering van deze plannen zal gelijktijdig plaatsvinden met grootschalige rioleringswerkzaamheden, naar verwachting vanaf 2018.
  • Mogelijkheden en noodzaak worden verkend voor (verschillende varianten van) een knip in de Vossenpelssestraat binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen.

Meer over de ontwikkelingen rond de Dorpensingel leest u via onderstaande links.

  • Het verslag van de informatieavond op 24 mei 2017 vindt u hier.
  • Naar aanleiding van de Politieke avond van 28 juni is door de gemeente Nijmegen teruggekoppeld over bespreking van de brief aan de gemeenteraad. U leest het artikel via deze link.                   

Op de hoogte blijven

Via deze pagina en de nieuwsbrief van de Waalsprong houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen over dit onderwerp mailt u naar redactie@waalsprong.nl.

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media