LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via  deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de Gemeente Nijmegen.

 

 

Rioolwerkzaamheden Kruidenstraat in Het Nijland - 15 t/m 29 mei

De rioolinspectie geeft aan dat in een deel van de Kruidenstraat een aantal verzakkingen in het stelsel zitten, welke in de toekomst tot rioleringsproblemen zouden kunnen leiden. Daarom wordt over de gehele lengte van de straat het riool vervangen. De werkzaamheden starten op maandag 15 mei en zullen naar verwachting twee weken duren. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

 

Door het vervangen van dit rioolstelsel zal het niet mogelijk zijn te parkeren in de straat. De aannemer zorgt voor bereikbaarheid van de woningen voor de postbezorging en wordt er rekening gehouden met de nood- en huldiensten (de max. afstand tot de woning voor nood- en hulpdiensten bedraagt 40 m).

 

Vuilnis ophaaldag (donderdag)
Vuilnis kan volgende week vóór de woning worden aangeboden, waarna de aannemer het vuilnis aanbiedt op een van de kruispunten in de buurt.

 

Leveringen aan huis/verhuizen

Bij leveringen aan huis en/of een verhuizing kunnen bewoners contact opnemen met de aannemer. Er wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele klachten kunt u contact opnemen met onze directievoerder de heer J. Pol (024 – 3298719).

 

 

***

Werkzaamheden Grote Boel - 20 en 21 april 2017

 

Aankomende week wordt het zuidelijke deel van “Grote Boel” voorzien van definitief asfalt en verkeersdrempels/plateau’s.

 

Aanbrengen asfalt op donderdag & vrijdag, resp 20 & 21 april (vanaf 07.00 uur)

Voor een logische routing van het aanbrengen van de  uiteindelijke definitieve deklaag, zal de aannemer op donderdag 20 april de tussenlagen van de drempel aan gaan brengen, waarna op vrijdag 21 april de tussenlaag en de deklaag van de woonstraat Grote Boel aangebracht worden.

 

De routing van het aanbrengen van de asfaltverharding is als volgt (zie ook het kaartje):

 

Donderdag 20 april

 • Aanbrengen van tussenlaag op de drempels
  Vanaf 7.00 uur wordt de tussenlaag van de toekomstige drempels aangebracht. Het verkeer kan tijdens deze werkzaamheden via de parkeerhoven aan de Annie M.G. Schmidthof en Astrid Lindgrenhof de wijk verlaten.

 

Vrijdag 21 april

 • Aanbrengen tussenlaag Grote boel 29 (startend va haakse bocht ri. Ingrid Jonkerstraat).
  Op vrijdag 21 april wordt er gestart met het aanbrengen van de tussenlaag op “Grote Boel”.nNadat de tussenlaag aangebracht is, gaan wij verder met het aanbrengen van de deklaag op het fietspad langs de Griftdijk. Hier wordt een verkeersbegeleider ingezet.
 • Aanbrengen deklaag fietspad Griftdijk 42-60.
  Nadat de tussenlaag aangebracht is, gaan wij verder met het aanbrengen van de deklaag op het fietspad langs de Griftdijk. Ook hier wordt een verkeersbegeleider ingezet.
 • Aanbrengen deklaag Grote Boel 7 – 73 (tot Ingrid Jonkerstraat).
  Als de werkzaamheden op de Griftdijk gereed zijn brengt onze aannemer de deklaag op Grote Boel aan. De routing van aanbrengen is vanaf (huisnr 7 tot 29) calamiteitendoorsteek richting de haakse bocht van Grote Boel zijn. Vervolgens wordt de deklaag Grote Boel vanaf (huisnr 29-73) over het traject van haakse bocht  tot aan de Ingrid jonkerstraat aangebracht.

werkzaamheden grote boel zuid

 

U zult van deze werkzaamheden uiteraard enige hinder ondervinden. Zo kunnen de bewoners aan de Grote Boel even niet met hun personenwagen bij  de woning komen, maar alleen per fiets. Ook zal het voorkomen dat bewoners van de Annie M.G. Schmidthof alleen via de parkeerplaats Astrid Lindgrenhof en andersom de wijk kunnen verlaten. Zodra het asfalt voldoende is afgekoeld, wordt er weer verkeer toegelaten op de asfaltverharding.

 

Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele klachten kunt u contact opnemen met onze directievoerder de heer J. Pol (024 – 3298719).

 

 

 

 

***

Woonrijp maken Vossenpels - 8 april 2017

 

In de Vossenpels wordt momenteel gewerkt aan het woonrijp maken. Dit betekent dat de definitieve bestrating wordt aangelegd en de wijk verder wordt ingericht. In opdracht van Gemeente Nijmegen zal Willems Winssen B.V. deze werkzaamheden uitvoeren.

 

Werkzaamheden van weggedeelte nr 6 (omgeving Baumgartenstraat / Immanuel Kantstraat) gaan vanaf 11 april 2017 van start. Zie tekening achterzijde. Hierdoor is uw woning in mindere mate bereikbaar. De werkzaamheden zullen achtereenvolgend, gefaseerd uitgevoerd worden. We binnen aan de noordkant.

 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden ca 4 weken duren. Let wel, dat deze planning weersafhankelijk is.

 

Woningen blijven uiteraard te allen tijde te voet bereikbaar. Bewoners zijn gevraagd voor aanvang van de werkzaamheden elders te parkeren, eventueel op aanwijzing van de uitvoerder op het werk. Afvalcontainers kunnen de avond voor inzameling aan de straat worden gezet, zodat de aannemer deze tijdig op een centrale plaats voor de vuilinzameling kan plaatsen.

 

Voor vragen over de planning en bereikbaarheid van uw woning kunt u terecht bij de uitvoerder ter plaatse; Mark de Waal, te bereiken op 0487-521374.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Pol van Gemeente Nijmegen, te bereiken op 024 – 3298719.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

Werkzaamheden woonrijpmaken De Stelt - 24 januari 2017
 

De aannemer is bezig met de aanleg van de definitieve inrichting van de Jan Anne Beijerinckstraat en de Coenraad Weckestraat in De Stelt in Lent. Doordat de vorst is ingetreden, ligt het werk momenteel buiten stil. Aangezien de weersomstandigheden gunstig lijken, zullen de werkzaamheden volgende week waarschijnlijk weer hervat worden. Naar verwachting zal de aannemer dit gedeelte straatwerk rond 10 februari gereed hebben, en kunnen bewoners vanaf dat moment weer op een normale wijze bij hun woning komen.

 

Tot die tijd, verzoeken wij de bewoners van de Jan Anne Beijericnkstraat, Turennesingel en Jan van Moockstraat, om de personenwagens te parkeren op de daarvoor gerealiseerde parkeerplaatsen, te bereiken via de Jan van Moockstraat.

 

Op onderstaande plattegrond is aangegeven, waar het straatwerk momenteel is opgebroken en niet toegankelijk is voor verkeer.

 

Voor vragen kunt u contact zoeken met a.overmars@nijmegen.nl.

 

 

woonrijp maken de stelt

----------------

 

Bouwwerkzaamheden eiland van Laauwik - 16 januari 2017

 

Appartementencomplex

Inmiddels is gestart met de bouw van 26 appartementen aan de Georges Brassensstraat op de zuidwest punt van het eiland. Trebbe Oost & Noord B.V. ontwikkelt een appartementencomplex. De appartementen zijn verdeeld over vijf bouwlagen. Tevens komen er 26 openbare parkeerplaatsen op straatniveau.

 

De bouw start in januari 2017. De voorbereidende werkzaamheden (bouwrijp maken en de aanleg van het warmtenet) zijn hiervoor inmiddels gestart. De bouwperiode loopt t/m circa november 2017. De piek qua transport van ruwbouw/gevel loopt door t/m juni 2017. Ook in de periode daarna zullen nog diverse trailers materiaal komen brengen.

 

Uitbreiding school

Begin maart 2017 zal Buko B.V. ook met de uitbreiding van basisschool de Verwondering beginnen. Het schoolplein wordt verplaatst naar het park. De bouwwerkzaamheden voor het uitbreiden van de school starten in maart 2017 en duren naar verwachting tot eind juni 2017. Het nieuwe gebouw moet na de zomervakantie in gebruik worden genomen.

 

Bouwverkeer

Om de overlast tot een minimum te beperken maken zowel Trebbe als Buko gebruik van dezelfde aanvoerroute van bouwmaterieel en materiaal. Het aanrijden gebeurt via de bestaande noordelijke  bouwweg en de Frankrijkstraat. De Georges Brassensstraat en de ontsluiting naar Vrouwe Udasingel worden zoveel mogelijk ontzien van bouwverkeer. Ook zullen Trebbe en Buko rekening houden met de aanvang en einde van de schooltijden. Daarom zal tussen 8.15 en 8.45 uur en 13.45 en 14.15 uur beperkt transport plaatsvinden.

 

Vragen

Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele klachten kunt u contact opnemen met de wijkregisseur openbare ruimte Carline Westen via c.westen@nijmegen.nl of 06 52 75 17 20.

---------------

 

Woonrijp maken Vossenpels - 6 december 2016

 • Aanbrengen definitieve verharding parkeerhoven  

De aannemer is begonnen met de aanleg van de definitieve inrichting van de parkeerhoven aan de Karl Marxstraat, Georg Hegelstraat & Immanuel Kantstraat.

 

Ook de andere parkeerhoven staan op de planning om aangelegd te worden. Bij controle van de locaties van de toekomstige parkeerhoven is gebleken dat er allerlei zaken staan die daar niet thuishoren. Er staan aanhangwagens, stenen op pallets, een zeecontainer, er ligt baddinghout en er ligt grond afkomstig van kavels.

 

De gemeente verzoekt de bewoners deze materialen te verwijderen.

Indien materialen blijven liggen, brengt de gemeente de kosten voor het afvoeren van deze materialen bij de bewoners in rekening.

 

De toegangspaden, die nu gelegd zijn met industrieplaten, worden vervangen door loopschotten.  Hierdoor komt u toch bij uw achterpad.

 • Aanbrengen definitieve rijbaan Karl Marxstraat, Hannah Arendstraat, Immanuel Kantstraat & Baumgartenstraat

* Karl Marxstraat

Vanaf 10 januari 2017 start de aannemer met de aanleg van de rijbaan met haaksparkeren rondom het gebouw IEWAN. Vanaf 6 februari start de aanleg van de rijbaan aan de Karl Marxstraat. Dit zijn de geel gearceerde gedeelten in het overzicht hieronder. Deze werkzaamheden zullen circa 5 weken duren.

 

* Aanbrengen definitieve rijbaan Hannah Arendstraat, Baumgartenstraat en Immanuel Kantstraat

Met het aanbrengen van de definitie verharding, start de aannemer op 1 maart 2017 met de aanleg van de Hannah Arendstraat (duur circa 5 weken), op 29 maart 2017 met Baumgartenstraat (duur 4 weken) en circa eind april 2017 met de Immanuel Kantstraat (duur circa 2 weken). Bovenstaande werkzaamheden zijn geel gearceerd in het overzicht hieronder. De resterende wegen worden uitgevoerd zodra de bouwactiviteiten van bewoners / aannemers zijn gereed zijn.

 

De bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt gewaarborgd door het leggen van loopschotten.

 • Aanvang grondwerk wadi (groen gearceerd)

Vanaf maandag 12 december 2016 start de aannemer met het grondwerk rondom de aan te leggen wadi ten noorden van de Goethestraat. Ook hier worden bewoners verzocht, om materialen op het terrein te verwijderen.   

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider 'Openbare ruimte',

de heer E. Leijenaar op 06 46406421.

 

 

woonrijpmaken vossenpels

--------------

 

 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media